L’Agrupament

AGRUPAMENT – A.E. LES GAVARRES

FOULARD: Distintiu de roba de l’agrupament. De forma triangular i cargolada es penja al coll, amb un nus senzill, un pasafoulard, un nus de quatres, … Cada agrupament té els seus colors; normalment els fulards són  d’un sol color, o amb el voraviu d’un altra color.  Segons quins agrupaments, fan un doble voraviu, en què indiquen el color de la unitat en què estan.

ENTREGA DE FOULARDS: Acte molt important que és un pas en què el nen/a està totalment admès dins l’agrupament. Això va en funció dels caps. Aquests han de valorar l’actitud, l’assistència, compromís, responsabilitats, … del nen/a. No té cap data en concret i no té perquè donar-se el foulard si els caps no ho creuen convenient.

FESTA DEL PAS: Sortida de tot l’agrupament on es fa la celebració del pas. Els nens/es canvien d’unitat. Els nous demanen per entrar i els antics els accepten a través de diferents símbols. Cada agrupament ho fa a la seva manera tot I que, tots tenim la mateixa finalitat: EL PAS. El pas simbolitza el creixement personal dels nen/es. Alguns ho fan a principi d’anys i d’altres al final.

DIADA DEL PENSAMENT. Sortida pels volts del 22 de febrer data en la qual va morir Rober Smith Baden Powell, fundador de l’escoltisme. Aquesta sortida és de lliure elecció, tan es pot fer tot l’agrupament junt, com per unitats, com intercanvis en altres agrupaments. La qüestió és tractar temes sobre l’escoltisme.

CONSELL DE CAPS: Màxim òrgan de decisions de l’agrupament. En formen part els membres de l’equip d’agrupament, i caps d’unitat. A partir de reunions i trobades. S’organitza, planifica i discuteix tot allò que afecta l’agrupament, al nostre agrupament en fem un per trimestre.

PROJECTE EDUCATIU: Marc ideològic que serveix de punt de partida per el treball de l’agrupament, elaborat i revisat pels consells de caps.

EQUIP DE CAPS D’UNITAT: Grup de caps que s’encarrega de treballar en una unitat concreta. Normalment es mira que hi hagi figures masculines i femenines, caps nous i caps antics. S’intenta buscar un equilibri.

UNITATS:

Unitat: Separació dels nens/es de l’agrupament segons l’edat. Cada unitat  té el seu nom i el seu equip de caps concret. Les unitats sempre tenen el nom en masculí i el nom en femení. Cada unitat treballa en petits grups, també s’associa un color a cada unitat.

Unitat Edat Color Petit Grup Projecte Edats Actuals
Castors/Llúdrigues 6-9 anys Taronja Escamots No en tenen  
Llops/Daines 9-12 anys Groc Sisenes Acció 7-12 anys
Ràngers/Noies Guies 12-14 anys Blau Patrulles Projecte 12-14 anys
Pioners/Caravel·les 14-16 anys Vermell Equips Empresa 14-17 anys
Trucs 16-18 anys Verd   Servei  

PROJECTE: Treball comú que realitza la unitat. És escollit pels nens i nenes i pot tenir diferent durada temporal depenent del projecte escollit. És una part important del treball pedagògic de la unitat, ja que es treballen tots els aspectes del mètode escolta, decisió, planificació, execució i revisió. Amb el projecte es treballa la  idea de responsabilitat, continuïtat de tasques d’unitat, autogestió, revisió de la feina feta. Cada unitat té un nom diferent pels seus projectes.

EIX D’ANIMACIÓ: Tema motivador de tota sortida, projecte, campament, …serveix per donar continuïtat a les activitats i per conèixer amb profunditat el tema escollit. Això ja és més a nivell de l’equip de caps. Es poden treballar per trimestres, mensuals, anuals, …

PROJECTE DE GRUP: És la base del funcionament de la unitat. Cada persona apunta les seves idees, fa les propostes que creu convenients, les compra amb les altres aportacions del grup i vota la que li sembla més adient per fer-la en equip. Tot això comporta uns valors: capacitat d’iniciativa personal, habilitat de comunicar les pròpies idees al grup, actitud d’escoltar, normes de diàleg, valoració de totes les propostes, acceptació de les decisions del grup, … D’aquí s’escull un projecte o es fa una barreja de diferents projectes. Per començar a treballar-ho es fa una relació de les tasques a fer i es reparteixen. Amb això es treballen moltes actituds i aptituds personals. Un cop fet es realitza el projecte i es revisa. Per els nens i nenes l’objectiu és realitzar el projecte, els caps, però tenim altres objectius: relacions entre ells, responsabilitat personal, la iniciativa, el compromís, …

PEDAGOGIA DEL PROJECTE:  MEiGSJC és un moviment d’infants i joves que pretén desenvolupar les possibilitats d’aquest com a persones, i com a membres de la comunitat, i preparar-los per participar activament i de manera constructiva i transformadora amb la societat. Educació = creativitat, solidaritat, interculturalitat, diversitat, debat, sensibilitat, espiritualitat, tolerància, obertura, autogestió, ecologia humana, educació en un marc de llibertat i amistat, cooperació., globalitat, coherència, … com a valors que es desprenen de la llei, amb la metodologia que ens és pròpia.

MEiGSJC com a moviment educatiu, parteix d’un model de persona i societat expressat en valors. D’aquests en surten els nostres objectius educatius, analitzem com estem i  concretem on volem arribar, com a persones i com a grups. En el treball per projectes cal tenir presents 5 trets de “qualitat educativa” que orienten cada projecte cap als objectius explicitats: Són els DINAMISMES DEL MÈTODE:

– El petit grup
– El progrés personal
– El compromís
– El joc institucional
– La fraternitat universal.

 

Post Author: lesgavarres