2 de gener de 2017

Organització interna

Organització del Cal-Met
 

El nostre agrupament té 5 branques. Cada branca té el seu equip de caps. Aquestes són persones voluntàries.

Algunes funcions dels caps són: Seguiment dels infants i joves de la branca, crear i mantenir un bon ambient de treball, aplicar la metodologia escolta, organitzar activitats durant el curs, mantenir una bona relació amb les famílies, mediar en conflictes de l’agrupament o la branca, aprendre i crèixer com a persones, etc.

Tots els caps es reuneixen aproximadament un cop al mes en el Consell d’Agrupament, on es decideix de forma consensuada temes que afecten al cau i es transmet la informació de les TACAO, RAPE, TASA (reunions a nivell de demarcació).

El consell és convocat per l’Equip d’Agrupament (EA) aquest equip està format per:

Els Caps d’agrupament són els portaveus de l’agrupament, porten el e-mail d’agrupament, van a reunions de demarcació i mantenen la cohesió entre l’equip de caps. Participen a la TACAO (Taula de Caps d’agrupament Oberta)

El Responsable Pedagògic (RP) treballa recursos pedagògics amb les branques, coneix les normatives en el lleure, dossiers de campaments, raids (consultor), revisa els treballs de monitor i director de lleure, fomenta les formacions i revisa els dossiers de campaments. Participa a la RAPE (Raco Pedagògic).

El Secretari/a gestiona les inscripcions de la canalla, afilia caps, pren acta als consells, solventa dubtes d’inscripcions a formacions, treballa en equip amb la resta de càrrecs d’EA i participar a la TASA (taula de secretaris i administradors).

El Tresorer/a o administrador/a gestiona els diners de l’agrupament: important en sortides, campaments, SOCA, sopars, etc; coordina les despeses de branques, ús del comptacau i fomenta el bon ús d’aquest a les branques, controla i gestiona les subvencions. També participa a TASA (taula de secretaris i administradors).