2 de gener de 2017

Organització interna

Organització del Cal-Met

 

CONSELL D’AGRUPAMENT

El consell de l’agrupament és el màxim òrgan de gestió de l’Agrupament Escolta i Guia Cal-Met. El seu caràcter és bàsicament pedagògic, lloc d’intercanvi i formació continuada dels caps, on s’exposaran i seguiran els projectes concrets de cada branca i es consensuaran les línies a seguir per l’agrupament.

EQUIPS DE BRANCA

Cada una de les 5 branques tindrà un equip de caps, aquest equip assistirà i participarà activament de la seva unitat, a les activitats generals de l’agrupament, i als consells d’agrupament. 

EQUIP D’AGRUPAMENT

El consell és convocat per l’Equip d’Agrupament (EA) aquest equip està format per:

Els Caps d’agrupament són els portaveus de l’agrupament, porten el e-mail d’agrupament, van a reunions de demarcació i mantenen la cohesió entre l’equip de caps. Participen a la TACAO (Taula de Caps d’agrupament Oberta)

El Responsable Pedagògic (RP) treballa recursos pedagògics amb les branques, coneix les normatives en el lleure, dossiers de campaments, raids (consultor), revisa els treballs de monitor i director de lleure, fomenta les formacions i revisa els dossiers de campaments. Participa a la RAPE (Raco Pedagògic).

El/La Secretari/a gestiona les inscripcions de la canalla, afilia caps, pren acta als consells, solventa dubtes d’inscripcions a formacions, treballa en equip amb la resta de càrrecs d’EA i participar a la TASA (taula de secretaris i administradors).

El/La Tresorer/a o administrador/a gestiona els diners de l’agrupament: important en sortides, campaments, SOCA, sopars, etc; coordina les despeses de branques, ús del comptacau i fomenta el bon ús d’aquest a les branques, controla i gestiona les subvencions. També participa a TASA (taula de secretaris i administradors).

POTES

Amb l’objectiu d’assegurar un bon relleu a l’equip d’agrupament i de delegar tasques de l’equip es van crear les “potes”, simbolitzant les potes d’un pop. Una persona de cada branca forma aquests equips i ajuden al responsable de l’equip d’agrupament a assumir els seus objectius. Actualment, existeixen 4 potes: caps de branques, responsables pedagògics, secretaris i tresorers.

COMISSIONS

Les comissions són grups de treball de caps per tal d’assolir un objectiu d’agrupament concret o una tasca concreta. Dividim les comissions en dos tipus:

 • Comissions permanents, presents durant tot l’any. P.e. comissió comunicació o comissió material.
 • Comissions temporals, creades a partir d’una necessitat temporal concreta.P.e. comissió eix sortida d’agrupament o comissió creació del projecte
  educatiu.

BRANQUES

El nostre agrupament està format per 5 branques: CILL, LLID, RING, PIC i TRUC. TRUC acostuma a estar dividit en dos anys independents: TRUC I i TRUC II. Cada unitat és autònoma i treballa segons les seves finalitats I objectius, encara que s’estableixen espais de coordinació

FAMÍLIES

Les activitats en les quals participen les famílies es divideixen en 2: presencials i no presencials:

 • Presencials

La reunió de famílies de l’agrupament es fa un cop a l’any, al principi de curs. En aquesta es presenta el curs, els equips de caps, l’equip d’agrupament i les activitats que es faran durant l’any. A més a més, s’explica als familiars el mètode escolta, història de l’agrupament, quina és l’organització de MEGC i quins són els càrrecs de l’equip d’agrupament.

Les reunions de famílies de branques es fan al principi de curs (després de la de l’agrupament) i abans de campaments. En la primera s’aprofunditza sobre el que es farà durant el curs, quins objectius es marquen, etc. L’objectiu de la d’abans de campaments és presentar-los els campaments i la seva planificació. A vegades, s’aprofita per a fer les preinscripcions.

Els dinars de germanor són aquells espais on es comparteix àpat amb els familiars. Se’n fa de tradicionals com el del pas de branca o el del final de campaments o també, a vegades, en final de sortides o en altres activitats.
Les famílies poden participar en altres activitats. Algunes de les activitats on els pares participen on han participat algun cop són els següents: muntar i desmuntar camp, muntar la Torronada, concurs de pastissos al carnaval, etc.

 • No presencials
  La comunicació no presencial amb els familiars és, generalment, a través del correu electrònic. Aquesta és la via oficial a través de la qual enviem les informacions importants com per exemple si no hi ha cau, inscripcions, etc. Sempre vetllant per preservar la confidencialitat (CCOO).
  Els familiars, també disposen dels números de telèfon dels caps d’agrupament, penjats a la web, i dels caps de l’infant o jove, els quals es faciliten a la reunió de familiars de branques.
  Per aquesta via es poden comunicar informacions més urgents i informals. A més a més, alguns anys i branques, amb el consentiment dels familiars, creem grups unidireccionals de whatsapp per passar informacions d’última hora i recordatoris. Aquest mai no serà la via formal d’informació i qualsevol familiar pot decidir lliurement formar-ne
  part.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS ESCOLTES I GUIES (AAEG)

Amics dels escoltes i guies és una associació formada d’excaps, famílies i amistats de l’agrupament amb l’objectiu d’oferir suport a l’agrupament i organitzar-se per assumir-lo. P.e. fer el dinar d’una sortida, organitzar un esdeveniment, etc.

EXCAPS

Durant els més de 50 anys que existeix el Cal-Met, han passat per l’agrupament un gran nombre de caps, que han treballat per la transformació i cura d’aquest. Per aquest motiu, ens agrada tenir en compte els excaps durant el curs, avisant-los dels esdeveniments que fem i demanant el seu suport en alguna de les activitats que desenvolupem