2 de gener de 2017

Organització interna

Organització del Cal-Met
 

Cada branca té el seu equip de caps i quel·les, el número de caps ve condicionat pel nombre d’infants a la branca i la disponibilitat dels caps. A cada branca es procura fer equips potents i equilibrats.

Algunes funcions dels caps són: Seguiment dels infants i joves de la branca, crear i mantenir un bon ambient de treball, aplicar la metodologia escolta, organitzar activitats durant el curs, mantenir una bona relació amb les famílies, mediar en conflictes de l’agrupament o la branca, aprendre i crèixer com a persones, etc.

Tots els caps es reuneixen aproximadament un cop al més en el Consell d’Agrupament, on es decideix de forma consensuada temes que afecten al cau i es transmet la informació de les TACAO, RAPE, TASA (reunions a nivell de demarcació). El consell és convocat per l’Equip d’Agrupament (EA) aquest equip està format per:

Caps d’agrupament: Actualment la Clàudia Luque i l’Eloi Reñé són els portaveus de l’agrupament, porten el e-mail d’agrupament, van a reunions de demarcació i mantenen la cohesió entre l’equip de caps. Participen a la TACAO (Taula de Caps d’agrupament Oberta)

Responsable Pedagògic (RP): Actualment l’Aïda Fontova, treballa recursos pedagògics amb les branques, coneix les normatives en el lleure, dossiers de campaments, raids (consultor), revisa els treballs de monitor i director de lleure, fomenta les formacions i revisa els dossiers de campaments. Participa a la RAPE (Raco Pedagògic).

SecretariaActualment és el Marçal Reñé . Funcions: Gestionar les inscripcions de la canalla, afiliar caps, prendre acta als consells, solventar dubtes d’inscripcions a formacions, treballar en equip amb la resta de càrrecs d’EA i participar a la TASA (taula de secretaris i administradors).

Tresorera o administradora: Actualment és l’Arnau Bertan. Funcions: Gestionar els diners de l’agrupament: important en sortides, campaments, SOCA, sopars, etc. Coordinació amb les despeses de branques, ús del comptacau i fomentar el bon ús a branques, control i gestió de subvencions. Participar a TASA (taula de secretaris i administradors).

Dins l’agrupament i sense tenir cap càrrec, també, és freqüent que hi hagi persones de referència en àmbits concrets.

L’Equip logístic: és un grup de caps (típicament veterans) que han deixat branques però segueixen vinculats al cau ajudant en tasques vàries a EA com: búsqueda de cases per sortides, gestió del material de l’agrupament, suport en activitats i actes d’agrupament, ajut a campaments, etc. Actualment no es troba en funcionament.

.

Organització del moviment escolta a Catalunya

L’escoltisme a Catalunya està actualment agrupat en 3 grans entitats d’educació en el lleure:

Minyons Escoltes i Guies, la més antiga, encara que es coneix amb aquest nom a partir de 1977, ja existia anteriorment (nois per una banda i noies per una altra). Minyons o M.E.G. aglutina la majoria de caus, és l’entitat més gran amb 149 agrupaments i uns 15.000 membres. Cal-Met hi forma part.

Acció Escolta, neix el 2002. Té 12 agrupaments i aproximadament 1000 persones 

Escoltes Catalans,  neix al 1974 al marxar de Minyons uns quants agrupaments i constituir una associació paral·lela. Actualment té 42 agrupaments i 4000 membres.

Les 3 entitats juntes formen la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

Tornant al nostre cau, els agrupaments s’organitzen en demarcacions, l’agrupament de Mollerussa es troba a la demarcació de Nord occidental, amb seu a Tàrrega i subseu a Lleida. (encara que no siguem seu, Cal Met és un dels agrupaments amb més membres)

Nom i seu de la resta de demarcacions:

– Alt Ter: amb seu a Vic.
– Baix Llobregat / Garraf / Alt Penedès: Sant Feliu de Llobregat.
– Barcelonès: amb seu a Barcelona. Està subdividida en 4 sectors.
– Catalunya Central: seu a Manresa.
– Girona: amb seu a Girona.
– Nord-Occidental: seu a Tàrrega i subseu a Lleida.
– Tarragona: amb seu a Tarragona.
– Vallès/Maresme: seu a Granollers

 

Formacions

Hi ha formacions a nivell d’agrupament, de demarcació i a nivell català. Les formacions són un impuls potent i una garantia de qualitat.

Formacions dins l’AEIG Cal-Met:

Formació inicial:  dirigit als caps en el seu primer any, són vàries hores de formació fetes des de l’agrupament on s’explica la història del agrupament, organització interna i aplicació del mètode escolta a les branques.

Cau 2.0: Formació feta pel Joan Jové, per tenir tots un nivell de gmail, drive, google fotos, etc. 

Mini formacions amb branques: són per tractar temes concrets que puguin sorgir (per ex. amb el Jordi Jové, ara ex-cap infermer i metge si es tracta coses de primers auxilis o malalties d’algun nen).

Formacions de demarcació:

FOCA (Formació de Caps), per treure’s el carnet de monitor/a de lleure, té una durada de 310 hores [150 teòriques i 160 pràctiques]. Títol avalat per la Generalitat

Formacions a nivell català:

FORMIGA: per treure’s el carnet de Director de Lleure (320 hores, de les quals 200 són teòriques) es sol fer després de foca. 

Monogràfics: formacions de 40h sobre un tema, per ex: orientació i astronomia, educació emocional, lideratge, etc. se’n poden fer tants com es vulgui.