Equip Agrupament

Tasques que duu a terme:

 • Coordinació educativa
 • Animació
 • Seguiment i atesa personal als caps
 • Formació
 • Gestió i coordinació
 • Relacions

 

Característiques dels seus integrants:

 • Amb formació i experiència escoltes. Al nostre Agrupament comptem amb ex-caps i amb pares/mares. Una combinació molt enriquidora, a partir d’experiències i punts de vista diferents i complementaris.
 • Persones alliberades d’altres feines: que no formin part d’altres equips de caps i que no tinguin més d’un càrrec a l’Agrupament.

Composició de l’Equip d’Agrupament:

 • Caps d’Agrupament
 • Tresorers
 • Secretaris/es
 • Responsables pedagògics
 • Animadors de l’espiritualitat
 • Responsables de material

 

Caps d’Agrupament:

 • Els màxims responsables de l’Agrupament i els seus representants a l’exterior (a l’Escola, al barri, a Minyons…)
 • Acullen les famílies i els caps nous.
 • Fan el seguiment de l’aplicació del mètode i de les activitats a cada Branca.
 • Fan el seguiment dels caps i de la seva formació.
 • Coordinen de la gestió de l’Agrupament i dels seus òrgans (consell d’Agrupament i equip d’Agrupament)
 • En el nostre Agrupament aquesta responsabilitat l’assumeixen pares i mares amb fills/es a l’Agrupament i amb experiència escolta.

 

Tresorers:

 • Controlen la comptabilitat i realitza el pressupost.
 • Informatitzen les afiliacions, assegurances i dades bancàries.
 • Gestionen les domiciliacions.
 • Sol·liciten i tramita les subvencions.
 • Coordinen el comitè d’economia, amb els responsables de cada Branca.
 • En el nostre Agrupament aquesta responsabilitat l’assumeixen pares i mares, amb fills/es a l’Agrupament.

 

Secretaris/es:

 • Els Secretaris/es són els responsable de la Secretaria i de l’Arxiu de l’Agrupament.
 • Cursen les convocatòries i Ordres del Dia de totes les reunions del Consell d’Agrupament, de la Junta de Pares, del Consell Extraordinari, i de l’Assemblea de l’Agrupament.
 • Tenen cura de la bona marxa de la Secretaria de l’Agrupament i del seu arxiu documental.
 • S’encarreguen de tota la burocràcia de l’Agrupament, tant la interna com la relacionada amb el Moviment i altres instàncies.
 • Aixequen les actes del Consell d’Agrupament i les trameten als seus membres.

 

Responsables pedagògics:

 • Conèixen els mètodes de cada Branca.
 • Donen suport als Caps: atenen les peticions de recursos i oferir noves idees.
 • Fan el seguiment dels objectius que es fixen els equips de Caps de cada Branca.
 • Seguiment de les activitats (caus, sortides, campaments), especialment en la seva correspondència amb els objectius i eix d’animació fixats.
 • Proposen punts per a la revisió de la línia d’Agrupament.

 

Animadors/es de l’espiritualitat:

 • Són els responsables de vetllar per l’opció per l’espiritualitat a l’Agrupament.
 • Ofereixen espais per a desvetllar la inquietud per la Transcendència: espais de reflexió, de silenci interior, de diàleg i de celebració.
 • Donen suport als Caps: ofereixen pistes i eines, i ajuden a obrir nous camins.
 • Ajuda  a que l’espiritualitat tingui un lloc natural en l’acció escolta.

 

Responsables de material i organització:

 • Proposen els procediments per a la gestió i control del material, tant comú com propi de cada Unitat, i vetllar pel seu acompliment.
 • Impulsen criteris d’austeritat, reaprofitament i cura del material.
 • Mantenen, a partir de la informació facilitada pels Caps de les Unitats, l’inventari de material.
 • Gestionen les compres de material, a proposta pròpia o dels Caps de les Unitats.