Com ens organitzem?

Els infants i joves de l’agrupament es divideixen en diferents grups d’edat (branques), que generalment són:

A partir del mètode escolta i guia, l’agrupament desenvolupa el seu propi projecte educatiu i l’adapta a l’entorn on es troba en funció de les seves necessitats i característiques concretes.

Alguns dels caps i quel·les (voluntaris) que en formen part assumeixen tasques concretes de gestió i representació de l’agrupament, organitzades en diversos càrrecs (cap d’agrupament, secretari/a, mdnadministrador/a, responsable pedagògic/a, animador/a de l’espiritualitat o consiliari, etc.). Tots els i les caps i les quel·les conformen el Consell d’Agrupament, que és el seu màxim òrgan de decisió.